Публічний договір
договір про надання послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання послуг

з організації розвиваючого дозвілля

 

м. Львів «08» вересня 2017 року

 

Даний публічний Договір-оферта про надання послуг з організації розвиваючого дозвілля (надалі іменований «Договір») є офіційною пропозицією (офертою) фізичної особи-підприємця Грабовської Наталії Романівни, яка діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (реєстраційний номер 06/11-18587 від 03.11.2015 р.) (іменована надалі «Виконавець»), щодо надання послуг з розвиваючого дозвілля для фізичних осіб.

 

Фізична особа, яка використовує послуги Виконавця за цим Договором, (іменована надала «Замовник»), відповідно до Цивільного кодексу України розглядається як особа, яка вступила із Виконавцем у договірні відносини і повно та безумовно прийняла умови даного Договору в повному обсязі.

 

Враховуючи вищенаведене, Виконавець просить кожну зацікавлену особу (потенційного Замовника) ознайомитись із текстом даної публічної Оферти та додатками до неї. У разі незгоди з будь-якими пунктами Договору-оферти чи додатків до нього, Виконавець пропонує відмовитись від користування запропонованими Послугами.

 

У разі згоди із усіма пропонованими правилами надання Послуг за цим Договором, Замовник погоджується неухильно та беззаперечно дотримуватись його умов.

 

Даний Договір містить усі істотні умови надання Послуг та є публічним договором-приєднання в розумінні статей 633-634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені у формулярах або інших стандартних формах, та який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

 

1. ТЕРМІНИ

1.1. Терміни в цьому Договорі вживаються в наступному значенні:

1.1.1. Акцепт оферти – повне та безумовне прийняття умов Оферти шляхом підписання цього Договору або здійснення Замовником інших, визначених цим Договором, дій. Акцепт оферти є згодою Замовника на укладення Договору про надання послуг з організації розвиваючого дозвілля;

1.1.2. Договір про надання послуг з організації розвиваючого дозвілля – угода, укладена між Виконавцем та Замовником у разі повного та безумовного прийняття останнім умов Оферти, предметом якої є надання Виконавцем Замовнику комплексу освітньо-наукових послуг, спрямованих на організацію розвиваючого дозвілля;

1.1.3. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, якій Виконавець надає Послуги з організації розвиваючого дозвілля на умовах цього Договору. У разі, якщо Замовник є неповнолітньою особою, надання Послуг здійснюється з дозволу батьків (усиновлювачів), піклувальників або законних представників дитини, які в такому випадку набувають статусу Замовника за цим Договором;

1.1.4. Оферта – публічна пропозиція Виконавця для фізичних осіб укласти Договір про надання послуг з організації розвиваючого дозвілля з урахуванням викладених у цьому Договорі умов.

1.2. Усі інші терміни, використані в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України.

.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець надає Замовнику комплекс освітньо-наукових послуг, спрямованих на організацію розвиваючого дозвілля дорослих і дітей у віці від 7 років шляхом проведення занять та інших заходів за методиками Виконавця (надалі – «Послуги»), а Замовник повністю та безумовно погоджується з умовами надання Послуг та здійснює оплату за надані Послуги відповідно до цього Договору.

2.2. Метою надання Послуг є сприяння розвитку освітньо-наукових, інтелектуальних, творчих та комунікативних здібностей Замовника або дитини Замовника.

2.3. За цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні Послуги:

2.3.1. етап 1 «Основи робототехніки» (для дітей 8-10 років);

2.3.2. етап 1+ «Основи робототехніки» (для дітей 10-13 років);

2.3.3. етап 2 "Розумні гаджети" (рекомендований вік 10-14 років);

2.3.4. додатковий курс «3D моделювання та друк» (рекомендований вік від 7 років);

2.3.5. Курс робототехніки для дорослих (рекомендований вік від 17 років);

2.3.6. Індивідуальні заняття;

2.3.7. Проведення щоденних тематичних заходів протягом заздалегідь анонсованого періоду, які називаються Денними таборами (Літня школа, Зимова школа тощо)

2.3.8. проведення разових майстер-класів та програм з нагоди різноманітних святкувань(наприклад Днів Народжень чи ін.)

2.3.9. Інші тематичні Послуги.

2.4. Виконавець залишає за собою право змінювати перелік Послуг, які надаються ним відповідно до п. 2.3 цього Договору.

2.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх споживачів Послуг.

2.6. Здійснення Замовником оплати Послуг Виконавця є повною та безумовною згодою (Акцептом) Замовника із умовами цього Договору та умовами надання Послуг та свідчить про встановлення між Сторонами договірних відносин за цим Договором.

2.7. Послуги надаються за місцем розташування Виконавця: по Україні.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець за цим Договором зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити високу якість організації Послуг, які надаються за цим Договором;

3.1.2. Забезпечити належні матеріально-побутові умови для організації надання Послуг з дотриманням чинного законодавства України та санітарних норм;

3.1.3. Надавати Замовнику сприяння та допомогу у відпрацюванні пропущених ним занять в межах оплачених Послуг;

3.1.4. Надавати Замовнику інформаційно-консультативну допомогу щодо порядку надання Послуг за цим Договором.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати своєчасної оплати Послуг у строки, встановлені цим Договором, Прайс-листами чи іншими додатками до нього;

3.2.2. Вимагати від Замовника дотримання дисципліни, правил техніки безпеки, гігієни, санітарно-побутових норм та правил під час надання Послуг;

3.2.3. На відшкодування збитків, завданих неправомірними діями Замовника щодо майна, життя чи здоров’я працівників Виконавця;

3.2.4. Змінювати в односторонньому порядку вартість надання Послуг у разі зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення нових чи зміни ставки існуючих обов’язкових платежів і зборів, або інших обставин, які впливають на вартість надання Послуг, за умови інформування про це Замовника не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до зміни вартості Послуг. Одночасно зміни щодо вартості наданих Послуг вносяться до відповідних Прайс-листів, що є додатками до цього Договору;

3.2.5. Змінювати дату початку заходів і графік надання Послуг. Про такі зміни Замовник попереджається заздалегідь у розумний строк;

3.2.6. Вільно та самостійно в односторонньому порядку використовувати, вибирати, розробляти та впроваджувати нові, в тому числі авторські програми, які дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей та дорослих в межах наданих Послуг;

3.2.7. Переносити заплановані раніше заходи у зв'язку з форс-мажорними обставинами, офіційними святами та неробочими днями;

3.2.8. Зупиняти заняття в групі Замовника за умови їх низької відвідуваності;

3.2.9. Не надавати Замовнику Послуги у разі відсутності оплати за них на поточний період;

3.2.10. Тимчасово призупиняти надання Послуг у порядку та на умовах, встановлених Договором та/або чинним законодавством України;

3.2.11. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за наявності обставин, передбачених даним Договором.

3.3. Замовник за цим Договором зобов'язаний:

3.3.1. Перед початком надання Послуг уважно, детально та всебічно ознайомитись із цим Договором та додатками до нього, які визначають порядок та процедуру надання Послуг Виконавцем;

3.3.2. Дотримуватись умов своєчасної та повної оплати за надані Послуги відповідно до умов цього Договору;

3.3.3. Дотримуватись дисципліни, правил техніки безпеки, гігієни, санітарно-побутових норм та правил під час надання Послуг;

3.3.4. Не заподіювати шкоду майну, життю чи здоров’ю працівників Виконавця;

3.3.5. Брати участь в усіх заходах, які є складовою частиною Послуг, дотримуватися правил їх відвідування;

3.3.6. Відшкодовувати збитки, завдані неправомірними діями Замовника щодо майна, життя чи здоров’я працівників Виконавця у порядку, встановленому законодавством;

3.3.7. Завчасно повідомляти Виконавця про зміну особистої чи контактної інформації, передбачувану неможливість відвідати заплановані заходи;

3.3.8. Повідомляти Виконавця про намір припинити співпрацю за цим Договором не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту припинення;

3.3.9. При укладенні Договору на користь третьої особи (дитини Замовника), Замовник зобов'язаний надати Виконавцю документ, який підтверджує відповідні повноваження законного представника третьої особи, на користь якої укладається Договір, а також документ, що засвідчує його особу.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримати одне безкоштовне (пробне) заняття (майстер-клас) від Виконавця в межах програми надання Послуг;

3.4.2. Вимагати від Виконавця забезпечення належної якості надання Послуг та створення матеріально-побутових умов для організації власного дозвілля;

3.4.3. Отримувати від Виконавця інформаційно-консультативну допомогу щодо порядку організації та надання Послуг;

3.4.4. Компенсувати пропущені заняття в межах програми надання Послуг за умови наявності для цього поважних причин та попередньої домовленості із Виконавцем;

3.4.5. Отримувати від Виконавця знижки та бонуси, брати участь в акціях та інших заходах Виконавця (у разі їх проведення);

3.4.6. Надавати свої пропозиції та рекомендації щодо удосконалення Послуг Виконавця;

3.4.7. Відмовитись від отримання Послуг за цим Договором за умови попереднього письмового повідомлення про це Виконавця не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту припинення.

3.5. Сторони цього Договору мають також інші права та несуть інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ

4.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем самостійно у Прайс-листі, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.2. Вартість Послуг, визначена у Прайс-листі, включає в себе усі витрати Виконавця податкового, організаційного, технічного та іншого характеру.

4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником у формі 100% передоплати до 10 числа поточного місяця.

4.4. Оплата додаткових Послуг, які анонсовані Виконавцем заздалегідь, здійснюється заздалегідь, але не пізніше, ніж за 3 дні до початку проведення відповідного заходу.

4.5. Оплата Послуг Виконавця здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, відкритий у відповідній банківській установі та вказаний у розділі 10 цього Договору.

4.6. Датою здійснення платежу вважається дата зарахування відповідної суми коштів на банківський рахунок Виконавця.

4.7. Сума оплати за невикористані Послуги (заняття, пропущені заходи, години тощо) Замовнику не повертається.

4.8. Виконавець має право змінювати вартість Послуг в односторонньому порядку відповідно до п. 3.2.4 цього Договору. Про зміну вартості Послуг Виконавець завчасно, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до вступу в силу змін, інформує Замовника будь-яким доступним способом.

4.9. Виконавець самостійно несе відповідальність за правильність, достовірність та повноту здійснених ним платежів.

4.10. Виконавець на вимогу Замовника надає останньому Акт наданих послуг за поточний місяць.

4.11. У разі неможливості надання Послуг у зв’язку із святковим або неробочим днем, вартість Послуг, сплачених Замовником, але не наданих Виконавцем, переноситься на інший погоджений з Виконавцем час.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору та Послуг Виконавця, письмово попередивши його про це за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення відносин.

5.2. Виконавець має право за власним вибором тимчасово відмовити Замовнику в подальшому наданні Послуг або розірвати Договір в односторонньому порядку в разі:

5.2.1. Пропуску Замовником без поважних причин більше 5 занять/годин в рамках надання Послуг;

5.2.2. Порушення строків внесення передоплати, передбачених п. 4.3 цього Договору;

5.2.3. Систематичного порушення Замовником дисципліни, правил техніки безпеки, гігієни, санітарно-побутових норм та правил під час надання Послуг за цим Договором;

5.2.4. В інших випадках, передбачених цим Договором, додатками до нього або чинним в Україні законодавством.

5.3. У разі припинення дії Договору на підставі п. 5.1 або п. 5.2 сума передоплати на поточний місяць Замовнику не повертається.

5.4. Договір також може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі порушення зобов’язань, які виникають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним в України законодавством.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю Замовника або дитини Замовника в разі неналежного виконання Замовником зобов'язань за даним Договором або у разі порушення правил відвідування занять та/або заходів Виконавця.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за загублені або залишені без нагляду речі Замовника.

6.5. Замовник несе матеріальну відповідальність за пошкодження, псування або знищення обладнання чи майна Виконавця у розмірі вартості пошкодженого, зіпсованого або знищеного обладнання чи майна відповідно до законодавства.

6.6. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

6.7. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила, а саме будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, прояви тероризму, масові страйки), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

6.8. Настання непереборної сили має бути засвідчене компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

6.9. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше ніж протягом одного календарного дня з моменту виникнення форс-мажорних обставин, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

6.10. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

6.11. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом 1 місяця і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

 

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Акцептуванням цього Договору, Замовник безумовно погоджується на включення своїх персональних даних до клієнтської бази Виконавця шляхом заповнення відповідної вступної анкети.

7.2. Замовник згідно із положеннями Закону України «Про захист персональних даних» повністю розуміє та погоджується з тим, що вся надана про нього інформація є ідентифікуючими персональними даними. Замовник надає згоду на обробку та використання таких персональних даних згідно з чинним законодавством України.

7.3. Акцептування цього Договору є підтвердженням і гарантією того, що Замовник ознайомлений зі своїми правами згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» і змістом цього розділу Договору.

7.4. Замовник зобов'язаний дотримуватися суворої конфіденційності стосовно інформації щодо діяльності Виконавця, у тому числі щодо його ділових і комерційних таємниць, про які Замовнику стало відомо завдяки цьому Договору. Замовник не може передавати таку конфіденційну інформацію третім особам без попередньої письмової згоди не це Виконавця, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір є чинним з моменту проведення Замовником оплати за Послуги Виконавця в порядку та на умовах, передбачених Договором, та діє до закінчення заходів чи програм Виконавця в рамках надання Послуг або до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, про що Замовник повідомляється доступним способом не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до моменту проведення змін.

9.4. Дія Договору припиняється за наявності підстав, визначених п. 5.1 та п. 5.2 цього Договору.

9.5. Усі додатки до цього Договору (Правила надання Послуг, Прайс-листи тощо) є його невід'ємною частиною.

9.6. Усі відносини між Cторонами, які виникають відповідно до цього Договору та не регламентовані ним, регулюються чинним законодавством України.

9.7. Цей Договір надається для ознайомлення Замовнику у доступний спосіб, а також публікується на офіційному веб-сайті Виконавця www.robotx.com.ua і на його офіційних сторінках у соціальних мережах.

9.8. Даний Договір укладається при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

 

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІНВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

Грабовська Наталя Романівна

код ЕГРПОУ 3187907182

р/р 26007053712503 в ПАО КБ "ПриватБанк"

МФО 325321

м.Львів вул. Тернопільська 21А/49